Ticari  Kasko

Ticari Kasko ile ticari aracınızı  Kasko Sigortası Genel Şartlar kapsamında güvence altına alabilirsiniz.

 

Teminatlar

 • Çarpma-Çarpışma
 • Yanma
 • Hırsızlık
 • Alevsiz Yangın
 • Çekme / Çekilme
 • Deprem
 • GLKHHKNH - Terör
 • Sel / Su Baskını
 • Değer Koruma
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Şahıs Başına Bedeni
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Kaza Başına Bedeni
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Maddi
 • Ferdi Kaza Vefat
 • Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık
 • Ferdi Kaza tedavi masrafları
 • Taşkıran Sigorta Asistans Hizmetleri

Diğer Ek Teminatlar

 • Takometre
 • Kasa
 • Radyo / teyp
 • Kolonlar
 • Klima
 • Televizyon / DVD
 • LPG
 • GPRS
 • Diğer Cihazlar / Aksesuar
 • Taşınan yük Teminatı
 • İş Durması
 • Hukuksal Koruma
 • Araca Bağlı hukuksal Koruma
 • Sürücü hukuksal koruma

  

Çarpma / Çarpışma, Yanma, Hırsızlık

 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması veya çarpışması halinde meydana gelecek zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

Hallerinde aracınızda oluşacak zararlar güvence altına alınmaktadır.

Deprem, Sel / Su Baskını, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri ve Terör, Çekme, / Çekilme, Alevsiz Yangın, Değer Koruma,Enflasyon Koruma

 • Sigara ve benzeri yanıcı maddeler sonucunda oluşan yangın dışındaki zararlar.
 • Kurallara uygun olmadan başka bir otomobilin çekilmesi sırasında veya otomobilinizin yetkili olmayan kişiler tarafından çekilmesi sırasında oluşan zararlar.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi sonucu oluşan zararlar.
 • Sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar.
 • Kısmi hasarlarda ödenen tazminat  kadar  eksilen  araç sigorta  bedeli değer ayarlama primi ödenmeden bu poliçede yazılı bedel ve  koşullarda devam eder. Ancak araçta bulunan ek cihazlara ilişkin ödenen  tazminat sonrası zarara uğrayan ek cihazların yenisinin alındığı veya  tamir edildiği  sigortacıya bildirilmedikçe ve buna ilişkin prim ödenmedikçe teminat konusu cihazın ödenen tazminata ilişkin kısmının sigortası sona erer.
 • Grev, Lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar ve A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda aracınızda meydana gelecek zararlar teminat altındadır.
 • Aracın kasko sigorta bedeli, aracın poliçe başlangıç tarihinde piyasa rayiç bedelinden sigortalanması koşulu ile aylık oluşan TÜİK TÜFE oranları kadar artacaktır. Aracın hasara uğraması halinde tazminat ödemesi hasar'ın olduğu günkü rayiç bedel dikkate alınarak yapılır. Ancak ödenecek tazminat sigorta başlangıç tarihi ile hasar tarihi arasındaki sürede TÜİK tarafından açıklanmış TÜFE oranları kullanılarak hesaplanacak kasko sigorta bedelinden fazla olamaz. Hasar tarihinde aracın piyasa rayiç bedelinin TÜFE artış oranından fazla olması halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.    

İhtiyari Mali Mesuliyet

Poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.

Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının uygulanabilir hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu sigorta teminatı, Sigortalı aracın gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken vuku bulacak bir kaza neticesinde araçta bulunan sürücü ve yolcuların ölüm, daimi sakatlık, ve tedavi masraflarını işbu poliçede yazılı teminat limitlerine kadar bedeni zararları temin eder.

Asistans Hizmetleri

Araç yardım hizmetleri  ile  ilgili  olarak hizmet sağlayıcı anlaşmalı Şirketleri (aşağıda Yardım Merkezi olarak anılacaktır) arasındaki anlaşma hükümleri geçerlidir. Kaza yada mekanik arıza durumlarında herhangi  bir  şahsi  girişimde  bulunmadan   önce  telefon  hattından   Araç Yardım Merkezini  aramanız  gerekmektedir. Araç Yardım Merkezi'ne  müracaat  etmek  ön koşulu  ile Aracınıza,  Size  ve  birlikte  seyahat  ettiğiniz  yolculara  yönelik sağlanacak araç ve kişisel  yardım  hizmetleri Yardım Merkezi tarafından sağlanacaktır. Daha fazlası ve diğer hizmet detayları için  444 1936 dan ulaşacağınız Araç Yardım Merkezinden veya acentenizden bilgi alınız.          

ARIZA HALİNDE ÇEKME: Araç en yakın anlaşmalı veya yetkili servise çekilir. Bu hizmet sigorta süresi içinde sadece bir kez verilecektir. Üretici firma garantisi devam eden araçlara, Ancak 10 yaşın üzerindeki araçlara bu hizmet verilemez.

KAZA HALİNDE ÇEKME: Aracın en yakın anlaşmalı servisimize çekimi limitsiz sağlanacaktır. Bu kurala uymayan tüm çekim taleplerinde Yardım Merkezinin sorumluluğu azami 1,000 TL limit ile sınırlı olacaktır.

-Aynı olay için birden fazla çekici kullandırılmaz. Arıza durumunda, farklı sebeplerden olsa dahi, çekimin yapıldığı gün ve bir sonraki gün ücretsiz çekici hizmeti sağlanmaz.

VİNÇLE KURTARMA: Bir karayolunda giderken sadece kaza sonucunda aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması  durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 1000 TL limite kadar sağlanacaktır.

- Çekme ve kurtarma  taleplerinde yükün boşaltılması müşterinin sorumluluğunda olacak, hizmetler yükün boşaltılmasını takiben verilebilecektir.

- Çekme ve Kurtarma sırasında oluşabilecek hasarlardan Araç Yardım Merkezi ve/veya  Taşkıran Sigorta hiçbir sekilde sorumlu olmayacaktır.

- Çekme ve kurtarma hizmetleri sadece TC. Karayolları  üzerinde bulunan araçlar için sağlanacak olup, Köy yolları veya Şantiye alanları içinde gerçekleşecek arıza ve hasarlarda hizmet verilmeyecektir. Bu tür durumlarda hizmet bedeli sigortalı tarafından karşılanmak şartıyla hizmet organize edilecektir.

UYARILAR VE İSTİSNALAR:

Kasko Sigortası teminat kapsamı dışında kalan herhangi bir olaydan ötürü yapılan Kurtarma talepleri istisnadır.

Sel, Deprem, Fırtına, Meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu meydana gelen zararlar nedeniyle yapılacak aracın çekilmesi, kurtarılması ve diğer  yardım hizmet talepleri iş bu poliçe acil yardım hizmet kapsamı dışındadır.

Terörizm,savaş, isyan ve ayaklanmalar istisnadır.

Hangi nedenle olur  ise olsun sigortalının kendi organize edip ödeyeceği hiç bir hizmet bedeli Araç Yardım Merkezi tarafından  karşılanmaz.

Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi, akü bitmesi ve anahtar kaybı halinde Çekilmesi kapsam dışındadır. Talep edilmesi durumunda hizmet ücretli olarak sağlanacaktır.

Radyo-Teyp, Kolonlar, Klima, Diğer Cihaz / Aksesuarlar, Televizyon / DVD

Aracınızın orijinali (fabrika çıkışı) dışında sonradan ilave ettirdiğiniz Rayda-Teyp, Kolonlar, Klima, Diğer Cihaz / Aksesuarlar, Televizyon / DVD gibi parçalarınız fatura değeri üzerinden teminat altına alınır.

Taşınan Yük Teminatı

Araçta taşınan yük sigortalıya ait olması şartıyla güvence altına alınır.

Hukuksal Koruma

Oluşabilecek bir kazasında sigorta sözleşmesinin kapsadığı konular dâhilin de aracınıza ve sürücüye hukuksal koruma teminatı verilmektedir.

Yurtdışı Teminatı

Aracın T.C. sınırları dışında hasara uğraması halinde, meydana gelen zararlar teminat altına alınır.